- -
UPV
 
Inici UPV :: Perfils :: Estudiant :: Aprofita els avantatges :: Allotjaments

Consells i recomanacions a l'hora de llogar un habitatge

Consells i recomanacions a l'hora de llogar un habitatge

Els estudiants tenen l'obligació de mostrar al propietari de l'habitatge l'original de la matrícula universitària del curs vigent i, si aquest els ho demana, de lliurar una fotocòpia del DNI o del passaport.


Es recorda als alumnes que és important que formalitzen un contracte d'arrendament, en el qual necessàriament han de constar la identitat dels signants, la identificació de l'habitatge arrendat, la durada pactada, la quantia de la fiança i de cadascuna de les mensualitats, i les altres clàusules que les parts hagen acordat lliurement.


Una vegada signat el contracte, l'alumne ha de conservar-ne una còpia i, quan efectue el pagament de la fiança o de les mensualitats, ha d'exigir el rebut corresponent.


Així mateix, s'aconsella als estudiants que, abans de signar qualsevol document, verifiquen personalment l'estat de l'habitatge i comproven que disposa de tot allò necessari per a cobrir les seues necessitats.


Finalment, convé no precipitar-se i estudiar diverses ofertes abans de decidir-se per una. Els interessats poden consultar també la premsa local, l'especialitzada en el mercat immobiliari i, fins i tot, optar per un allotjament provisional, en un alberg o un hostal, fins que troben el pis que millor s'adapta a les seues necessitats.


Advertències

1. L'única funció d'aquesta borsa de pisos particulars per a llogar o compartir és la de servir de punt de trobada entre els estudiants i els propietaris de pisos.


2. La Universitat Politècnica de València ocupa la tasca d'intermediària entre ambdues parts. L'acord sobre les condicions i el contracte de lloguer és estipulat directament entre l'estudiant i el propietari del pis.


Aquesta tasca d'intermediació implica que la relació jurídica s'articula entre l'alumne i el propietari de l'allotjament. Per tant, la Universitat Politècnica de València queda dispensada de qualsevol tipus de responsabilitat que puga sorgir en aquesta relació. En cap cas s'admeten reclamacions relacionades amb aquests temes.


3. El servei que presta la borsa de pisos per a llogar o compartir és totalment gratuït. Aquest servei es limita al subministrament d'informació sobre allotjaments disponibles, no gestiona l'allotjament de l'alumne.


4. La Universitat Politècnica de València no es fa responsable de les dades proporcionades pels propietaris dels pisos ni de la veracitat de la informació.


UPV
UPV
UPV

EMAS upv